Vår verksamhet

Brottsofferjouren Växjö är religiöst och partipolitiskt obunden förening och fungerar som ett komplement och alternativ till samhällets myndigheter och hjälpinsatser. Vårt uppdrag är att stötta och vägleda brottsutsatta, vittnen och anhöriga oberoende på var i processen de befinner sig. Verksamheten finansieras med bidrag från kommunerna i vårt upptagningsområde, Brottsoffermyndigheten, Region Kronoberg, sponsorer samt genom medlemsavgifter. Brottsofferjouren Växjö är medlem i Brottsofferjourernas Föreningskansli och uppfyller minimikraven för en brottsofferjour. Volontärerna utgör kärnverksamheten inom jouren och Brottsofferjouren Växjö har en heltidsanställd Verksamhetsledare/Verksamhetsutvecklare som samordnar stödverksamheten på Växjö Tingsrätt och den allmänna stödverksamheten via telefon/samtal.

Som alla ideella föreningar har Brottsofferjouren Växjö en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsens ansvar är att genomföra de beslut som årsmötet fattat.

Styrelsen

Ordförande:
Peter Lind

Vice ordförande:
Monica Appeltoft

Anna Storbjörk, sekreterare
Ola Brandstedt, ledamot
Åke Almqvist, ledamot
Bodil Nordin, ledamot
Christin Fransson, ledamot
Helen Arvidsson, ledamot

Valberedningen:
Rose-Marie Holmqvist
Stefan Karlsson
Håkan Fredriksson

Revisor:
Anders Franzén

Suppleant, revisor:
Ann-Kristin Lindquist

Adjungerad kassör:
​Helen Arvidsson

Verksamhetsledare/Verksamhetsutvecklare:
Idha Alfredsby