Vår verksamhet

Brottsofferjouren Växjö är religiöst och partipolitiskt obunden och fungerar som ett komplement och alternativ till samhällets hjälpinsatser. Verksamheten finansieras med bidrag från kommunerna i vårt upptagningsområde, Brottsoffermyndigheten, Region Kronoberg, sponsorer samt genom medlemsavgifter. Brottsofferjouren Växjö är medlem i Brottsofferjourernas Föreningskansli och uppfyller minimikraven för en brottsofferjour.

Som alla ideella föreningar har Brottsofferjouren Växjö en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsens ansvar är att genomföra de beslut som årsmötet fattat.

Styrelsen

Ordförande:
Marie-Louise Gustavsson

Vice ordförande:
Monica Appeltoft

Ledamöter:
Margareta Jonsson, sekreterare
Håkan Fredriksson, ledamot
Ola Brandstedt, ledamot
Åse Olsen, ledamot
Åke Almqvist, ledamot

Valberedning:
Rose-Marie Holmqvist
Stefan Karlsson

Revisor:
Anders Franzén

Suppleant, revisor:
Ann-Kristin Lindquist

Adjungerad kassör:
​Verksamhetsledare Malin Milevi